GIVEAWAY
Posted in

Общи условия и правила на играта „Цветно лято“

Posted in

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ИГРАТА
1.1. Играта „Цветно лято”, наричана по-нататък „Играта“, се организира по възлагане от „ФАБЕЛЕ“ ЕООД, ЕИК: 206646987, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п.к. 8800, ж.к. Стоян Заимов № 84, наричано по-долу за краткост “Възложител”.

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
2.1. Играта се организира от ”ТРИФТ Шийп“ ЕООД, ЕИК: 206817616, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Илинден, Зографски манастир № 11, ет. 3, наричано по-нататък „Организатор”.

3. ПРАВИЛА НА ИГРАТА
3.1. С отбелязването на един или повече профила на свои приятели и публикуване на отговор на въпроса „Кои модел и цвят дреха би избрал, ако спечелиш?“, в коментар под публикацията за Играта, в онлайн социалната мрежа Instagram, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Общи условия и правила за участие в Играта.
3.2. Правила на Играта се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на интернет адреса: https://fabele.bg/blog/

3.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на интернет адрес: www.fabele.bg

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
4.1. Играта се провежда в периода от 22.05.2024 г. 17:40 часа до 28.05.2024 г. 00:00 часа.

5. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
5.1. Играта се организира на български език и се провежда на страницата на “thrift sheep|Rada Boneva” в онлайн социалната мрежа Instagram, а именно – https://www.instagram.com/radah.b/

6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
6.1. Право на участие в Играта има всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането ѝ, което живее на територията на Република България и има регистрация и профил в социалната мрежа Instagram. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници, без да дължи каквито и да е компенсации.
6.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
6.3. В Играта нямат право да участват служителите на „ФАБЕЛЕ“ ЕООД и ”ТРИФТ Шийп“ ЕООД, и други рекламни агенции, обвързани с Играта, както и членове на семействата на управителите и/или едноличните собственици на капитала и/или съдружниците на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1. За участие в Играта „Цветно лято“ е необходимо участниците да отбележат минимум един профил от Instagram и да публикуват своя отговор на поставения въпрос „Кой модел и цвят дреха би избрал, ако спечелиш играта?“, в коментар под публикацията за Играта в онлайн социалната мрежа Instagram. Публикацията представлява изображения с текст, публикувана от ОРГАНИЗАТОРА, свързана с обявяването на Играта, което се намира на следния линк: https://www.instagram.com/p/C7RkZFVqHAf/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

7.2. Зачитат се всички коментари, съгласно условията, направени през периода 22.05.2024 г. (17:40 ч.) – 28.05.2024 г. (00:00ч.) включително, като постове след 00:00 ч. на 29.05.2024г., не се зачитат при теглене на участниците в Играта.

8. НАГРАДИ
8.1. Наградата в Играта е една:
⮚ Спечелилият ще получи ваучер на стойност 150,00 (сто и петдесет) лева за поръчка на артикули, от обявените за продажба в онлайн магазина на Възложителя, който се намира на адрес: https://fabele.bg/

9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК
9.1. Печелившият участник ще бъде изтеглен от Организатора чрез приложението: https://commentpicker.com/. Видеозапис от тегленето ще бъде публикуван във Instagram страницата на Организатора: https://www.instagram.com/radah.b/
9.2. Изборът на печелившия участник ще се извърши на случаен принцип, измежду всички участници в Играта, изпълнили условията на Играта, в срока на провеждането ѝ.
9.3. Ако изтегленият участник не отговаря на условията на играта, се тегли нов участник. Това продължава докато не бъде изтеглен участник, който отговаря на посочените в т.6 и т.7 правила.

10. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
10.1. Служител на Възложителя ще се свърже с печелившия участник на база предоставени публични контакти (чрез Instagram Messenger и/или налични публични телефон и адрес в профила на участника в социалната мрежа Instagram).
10.2. При невъзможност на Възложителя да установи контакт със спечелилия участник в рамките на 72 часа след обявяване на победителя, както и при непотърсена в рамките на 7 дни награда, последният губи правото си на наградата и не се дължат компенсации.
10.3. Организаторът и Възложителят на Играта не носят отговорност, ако участникът е предоставил невалидни данни за контакт.
10.4. Наградата е лична и не може да бъде преотстъпвана или заменяна.

11. ПУБЛИЧНОСТ
11.1. Настоящите общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на провеждане на Играта на интернет адреса: https://fabele.bg/, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
11.2. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда.
11.3. Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора за целите и нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.
11.4 С приемането на настоящите общи условия и правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на Играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

12. ЛИЧНИ ДАННИ
12.1. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта.
12.2. Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите общи условия и действащото законодателство.
12.3. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известените от Instagram, станали му известни при участието им в Играта.
12.4. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството.

13. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
13.1. Участници, които публикуват нецензурни текстове, снимки или накърняват неоснователно репутацията на Възложителя, Организатора и свързаните с тях марки, както и общоприетите етични норми, се дисквалифицират, а коментарите им се изтриват без предупреждение.
13.2. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата: : https://www.instagram.com/radah.b/, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение, на който и да е закон.
13.3 Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на Играта, в т.ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение, на който и да е закон.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
14.1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.3.3 и т.11.1. от настоящите общи условия, в случай, че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в Играта, нарушаване на настоящите правила и/или форсмажорни обстоятелства.
14.2. При прекратяване на Играта няма да бъдат връчени награди, както и няма да бъде предоставена каквато и да е друга компенсация.

15. ОТГОВОРНОСТ
15.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Instagram страницата : https://www.instagram.com/radah.b/, невъзможност за регистриране за участие в Играта, както и за всякакви други технически проблеми в тази връзка. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
15.2. Организаторът и Възложителят не са отговорни за ситуации, в които не е възможно участие за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Instagram страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
16.1. Организаторът и Възложителят нямат задължението да осъществяват кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомяват за факта, че не са спечелили или по други подобни поводи.
16.2.Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират и управляват от Meta Platforms, Inc..
16.3.Играта не е обвързана с Meta Platforms, Inc. по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от тях. Получателят на споделената от участниците информация не е Instagram, a Организаторът/Възложителят.
16.4. Недействителността на отделни текстове от настоящите общи условия и правила на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.
16.5. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство.

Изкажи мнението си

ПРОФИЛ
ЛЮБИМИ
Вход
СЪЗДАЙ СВОЯ ПРОФИЛ

Връзка за задаване на нова парола ще бъде изпратена на посочения имейл адрес.

Регистрирайки профил в нашия магазин, ще можеш да пазаруваш по-бързо, да разглеждаш хронологията на твоите поръчки и да получаваш допълнителна информация за продуктите. Твоите лични данни ще бъдат обработвани съгласно нашата „Политика за поверителност“ и „Бисквитки“

Възстановяване на парола

Не помниш паролата? Въведи потребителското име или Email адреса. Ще ти изпратим линк за смяна на паролата.

КОШНИЦА 0

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ 0